هیاهو در دفاع ازیک مجرم

دفاع ازیک مجرم اقتصادی امنیتی که جرایم آن دردادگاه جمهوری اسلامی بااِعمال تمامی تخفیفات وملاحظات خانوادگی اثبات شده است بوسیله کسانی که تمام حیثیت و شان وشئوناتشان متکی به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است ظلم به نظام ومردم نیست ؟ ایا اگر احکام دادگاه ها برعلیه افراد عادی  باشد درست است ولی برعلیه کسی که بزرگترین جرایم اقتصادی وامنیتی رامرتکب شده چون اقا زاده است  غلط وسیاسی ویا به تعبیری پدرسوختگی است ! آن وقت حرمت هزاران حکمی که از طرف دادگاههای جمهوری اسلامی روزانه صادر می شود چگونه اثبات می شود؟ ایا اگر درکشورهای اروپایی یا حتی بعضی کشور های اسیایی فرزند یک مقام عالی رتبه  جرایمی دراین سطح مزتکب میشد آن مسئول چه رفتاری ازخود نشان می داد ؟  غیر ازاظهار تاسف وعذزخواهی ازپیشگاه ملت ! یانه باسلام وصلوات و برگزاری متینگ سیاسی فرزنددلبندش را بدرقه میکرد؟ روزنامه ها ورسانه ها چه عکس العملی نشان میدادند ایا حقوق ملت رافدای دفاع از مجرم میکردند وازاوقهرمان میساختند و ملت رافریب میدادند؟ زهی تاسف .البته مردم باهوشیاری نظاره گر این هیاهوهای باطل ومردم فریبی هاهستند و نشان دادند که سره را از ناسره خوب می شناسند.

/ 0 نظر / 74 بازدید