مردم ایران درزمان جنگ

موردی که در زمان جنگ بسیار مؤثر بود کمکهای مردمی در نماز جمعه بود که هر کسی هر چه داشت برای جبههها میآورد. خاطرهای بگویم. خانم جوانی آمد و یک گردنبند بسیار قیمتی آورد و گفت: «میخواهم این را برای جبهه بدهم». پرسیدم: «مال چه کسی است؟» جواب داد: «مال شوهر شهیدم است و تنها چیزی است که دارم و میخواهم در جنگ با صدام مصرف شود». گفتم: «اسمتان را بگویید». گفت: «لزومی ندارد». گفتم: «میخواهیم رسید بدهیم. اسم خودتان یا شوهر شهیدتان را بدهید». گفت: «نیازی نیست ما به نماز جمعه مطمئنیم». خلاصه هر کاری کردیم نشانهای از خودشان را بدهد که هم به ایشان رسید بدهیم و هم از ایشان تشکر کنیم، حاضر نشدند و گفتند: «این برای خداست و لزومی ندارد شما ما را بشناسید یا نامی از ما ببرید». این برایم خیلی مهم بود، در آن موقعی که این بنده خدا آمد و این گردنبند طلا را تقدیم جبهه کرد. بیشتر رزمندگانی که میخواستند به جبههها اعزام شوند به نماز جمعه میآمدند و با تحولات مهم روحی که در نماز جمعه پیدا میکردند، به جبههها میرفتند.


/ 0 نظر / 29 بازدید