موضوعات تحقیق

موضوعات پیشنهادی برای نوشتن  تحقیق : 

 

(تفسیر موضوعی قران)

 1- حضرت مهدی( ع )درقران

2-بررسی ایات حجاب درقرآن

3-حقوق زن ازدیدگاه قران

4-مدیریت ازدیدگاه قران

5-حکومت ازدیدگاه قران

6- ولایت فقیه درقران

7-ویژگی های انبیاء درقران

8-امامت ازدیدگاه قران

9-اهلبیت (ع)درقران

10-اخلاق اجتماعی ازدیدگاه قران

11-بهداشت روانی ازدیدگاه قران

12-مبارزه حق وباطل ازدیدگاه قران

13-آزادی ازدیدگاه قران

14-انسان کامل ازدیدگاه قران وعرفان

15-عرفان وقران

16- عقل ازدیگاه قران

17-برزخ ازدیدگاه قران

18-سرنوشت انسان درمعادبراساس ایات قران

19-انسان ازدیدگاه قرآن

20-شیطان وتاثیرگذاری آن درزندگی انسان ها

21-علل انحطاط جامعه بشری ازدیدگاه قرآن

22-کارکرد اشرافیت درجوامع بشری (ملاء ومترفین ) ازدیدگاه قران

 

 (انقلاب اسلامی)

1- آینده جهان ازدیدگاه امام راحل ره(صحیفه نور ،وصیتنامه)

2-  روشنفکری، خطراتی که انقلاب راتهدیدمیکند، دانشگاه ، نحوه برخوردباقدرتهای بزرگ دراندیشه ها ی امام راحل (صحیفه نور،وصیتنامه)

3- بررسی تئوری هایی که درتحلیل علل وقوع انقلاب هاارائه شده

4-فراماسونری درایران 

5-تاریخچه صهیونیسم

6-جریان روشنفکری درایران ازآغاز تاکنون

7-روابط ایران وامریکا دردوران حکومت پهلوی دوم    

8-بررسی ایدئولوژی انقلاب

9-ولایت فقیه ازدیدگاه امام خمینی (صحیفه نور)

10-اقتصاد ایران درحد فاصل سالهای 32تا56

11-روابط ایران وانگلیس دردوران سلطنت پهلوی ها

12-گزارشی ازحوادث بعدازپیروزی انقلاب فرانسه

13-نقد وبررسی جنبش دانشجوئی دردوران قبل وپس از انقلاب

14-روابط ایران وغرب بعد ازپیروزی انقلاب

15-بررسی اشغال سفارت امریکا درایران

16-مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی آمریکا یا فرانسه

17-معرفی کتاب خدمت وخیانت روشنفکری وغربزدگی جلال آل احمد

18- بررسی عملکرد وکارنامه جمهوری اسلامی

19- هشت سا ل دفاع مقدس

20-جایگاه دین دردنیای امروز

21-فدائیان اسلام ونواب صفوی

22-سید حسن مدرس

23-نهضت جنگل

23-شیخ فضل ا..نوری

24-ابوالقاسم کاشانی

25-نقدوبررسی اندشه ها وعملکرد اصول گرایان

26-نقدوبرسی اندیشه ها وعملکرد اصلاح طلبان دردوران خاتمی

27-نقدوبررسی افکار وعملکرد نهضت آزادی ودولت موقت

28-برخورد امام راحل با جبهه ملی دربعد ازانقلاب

29-سازگاری دمکراسی ودین

30-انقلاب اسلامی وفلسطین

31-اسیب شناسی انقلاب اسلامی

32-نقد وبررسی عملکردجریان اصلاحات درکشور

33-مبانی دشمن شناسی امام خمینی (صحیفه نور)

٣۴ -جنگ نرم چراوچگونه؟

٣۵ -انقلابهای مخملی

٣۶-تحلیل حوادث بعد ازاتخابات ایران در٨٨

٣٧-اقدامات رضاخان برای رسیدن به قدرت ازسال١٣٠٠تا١٣٠۴

مبارزات روحانیون دردوران حکومت رضاخان

٣٩-تاثیرانقلاب اسلامی درجنبشهای اخیرمنطقه  

۴٠-شرح حال شاپورریپورترونقش اودرکودتای 28مرداد

۴١-دلایل اختلاف کاشانی ومصدق درنهضت نفت

۴٢-دکترمصدق ازظهورتاسقوط

۴٣-تلخیص کتاب تشیع ومشروطیت درایران تالیف عبدالهادی    حائری ،انتنشارات امیر کبیر          

44 -تلخیص کتاب شیخ فضل الله ومشروطیت تالیف مهدی انصاری انتشارات امیرکبیر

45-نقش کشورهای غربی درحوادث بعدازانتخابات88

46- بصیرت یابی بصیرتی خواص درتاریخ وحوادث اخیر

47-ولایت فقیه درقران کریم

48-پیشینه تاریخی ولایت فقیه درآراء فقها

49-شرح حال واندیشه های رهبراستقلال پاکستان محمد علی جناح

50-اندیشه های اقبال لاهوری

 

51-تاریخچه شرکت اسلامیه دراصفهان وپی امدهای ان

52-اقتصادمقاومتی دراندیشه علمای معاصر:شیخ فضل الله نوری،اخوند خراسانی،اقانورالله اصفهانی،امام خمینی ازسال42

53-مولفه های اقتصاد مقامتی ومدیریت جهادی

54-مولفه های اقتصاد مقامتی ومدیریت جهادی دردیدگاه رهبری

55-مولفه های اقتصاد مقامتی ومدیریت جهادی ازدیدگاه امام

56-دین حداقلی:(حضورحداقلی دین دزندگی،حفظ قداست دین،عرف وتجربه بجای دین،منطق صرفنظر کردن ؟از بخش های اجتماعی دین،حفظ حقوق مردم که بوسیله دین قابل احیاء است،)

 موضوع بعدی راشمامعرفی کنید.

 


(تاریخ تحلیلی صدراسلام)و(تاریخ امامت) 

1-گزارشی ازتمدن درخشان اسلامی

2-تاثیر تمدن اسلامی درپدیدآمدن دوره رنسانس دراروپا

3-جنگهای صلیبی

4-علل رکود وعقب ماندگی مسلمانان

5-حمله مغول

6-امپراطوری عثمانی وفروپاشی آن

7-جاهلیت مدرن

8-حضرت زهراء(ع)

9-گزارشی اززندگانی ومبارزات سیاسی وفرهنگی هرکدام از ائمه(ع)به انتخاب خود

10-چالش های حکومت امام علی (ع)

11-فتنه انگیزی یهود درزمان پیامبر(ص)

12-گزارشی ازتاریخچه وعقاید وهابیت

13-فلسفه تاریخ ازدیدگاه اسلام

14-تاریخ از دیدگاه قران

15-زن درعصرجاهلیت واسلام

16-مقایسه جایگاه ومقام زن دراسلام وغرب

17-نقش وعملکرد منافقین درعصرپیامبر(ص)

18-اصول وروش حکومتداری امام علی(ع)

19-دلایل تفاوت درروش مبارزات امام حسن وامام حسین(ع)

20-علل شکست وپیروزی دولتها ازدیدگاه نهج البلاغه

21-فتنه ازدیدگاه قران ونهج البلاغه

22-اسلام وجهانی شدن

23-جریان نفاق ازدیدگاه قران کریم

24-علی (ع)و وحدت

25-پیامبر درنهج البلاغه

26-علی ازدیدگاه علی درنهج البلاغه

27-وجوه مظلومیت امام علی (ع)درزمان خود

28-مدرنیته ازدیدگاه اسلام

٢٩-مسیحیت یک دین تاریخی

٢٩-١-تاریخ پیدایش عقایدی مثل تثلیث ، عیسی خدایی،عدم نیاز به شریعت درمسیحیت-نسبت اناجیل موجود بامسیح ودلیل تعدد آنها-

نظریه عصمت پاپ -تفتیش عقاید دردوران قرون وسطی-مطالعه تاثیر عملکرد مسیحیت درپیدایش مکاتبی مثل :مارکسیسم،نازیسم ،فاشیسم،سکولاریسم ..دراروپا(منابع:سایت تاریخ تمدن ویل دورانت ،تاریخ مسیحیت..)

٣٠-سرگذشت یاران امام حسین (ع)درکربلا

31-تاریخ علوم درمیان مسلمانان(ریاضیات ،مهندس،شیمی،نجوم،.....)

32-امام سجادع،صحیفه سجادیه

33-اما م صادق ع

34-امام رضاع

 

 اندیشه اسلامی1

1- اهمیت خود شناسی

2- از خود بیگانگی

3- بحران هویت

4- نقش عقل در اسلام

5- نقد مبانی مدرنیته

6- اخلاق در دنیای کنونی

7- نقد علم گرایی(علوم تجربی تنها راه شناخت معتبر حقیقت است)

8- دین و بهداشت روانی

9- حقیقت انسان چیست، آیا انسان روح دارد؟

10- برهان پذیری اثبات وجود خداوند

11- آسیب شناسی ایمان (خطراتی که ایمان را تهدید می کند)

12- خدا و علم (راهی از علم بسوی خدا)

13- فلسفه چیست و چه نیازی به فلسفه داریم؟

14- اشاعره کیستند و چه عقایدی دارند؟

15- اهل حدیث کیستند واندیشه های آنان؟

 16-عدم منافات توحید درعبادت با توسل به انبیاء وائمه وزیارت قبر انان

17-چراباید قوانین حاکم برزندگی انسان ها ازطرف خداوند نازل شود

18-تحلیل شرورباتوجه به کتاب عدل الهی اقای مطهری

19-نقش نماز دربهداشت روحی روانی انسان

20-نقش نماز دراصلاح فرهنگ عمومی

21-نماز وعرفان

22-حالات انسان درموقع احتضاربراسا ایات وروایات

23-سرنوشت انسان درفاصله مرگ تا قیامت(عالم برزخ)

24-سرنوشت انسان درقیامت

  ادامه دارد

 (اندیشه2) 

 1-بررسی نیازبیشتربشرامروزبه معنویت درجهان معاصر 

2-تبیین ضرورت دین درزندگی بشر

3-بررسی رابطه دین وعدالت

4- دین وسیاست

5- دین وزندگی

6- دین وآزادی

7-مشکلات جوانان دردنیای کنونی وایران

8-مبانی دینی ولایت فقیه

9-بررسی رابطه ولایت فقیه  ودمکراسی

10-رابطه علم ودین

11-بررسی حجاب دراسلام

12-نقدلیبرالیسم

13-بررسی مسیحیت

14-ناتوی فرهنگی

15-حوادث قبل ازظهورامام زمان (ع)

16-معرفی کتاب (خورشید مغرب تالیف محمدرضاحکیمی )دریک مقاله

17-جهان درعصر ظهور

18-ظهور منجی موعود درادیان الهی

19-آرماگدون

20-باید ونبایدهای جوان مسلمان درعصرغیبت

21-فمنیسم ودیدگاه اسلام

/ 0 نظر / 2209 بازدید