همراه با خورشید

این وبلاگ امکانی برای همراهی و همدلی با دانشجویان است

موضوعات تحقیق
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
 

 

   

موضوعات پیشنهادی برای نوشتن  تحقیق : 

 

(تفسیر موضوعی قران)

 1- حضرت مهدی( ع )درقران

2-بررسی ایات حجاب درقرآن

3-حقوق زن ازدیدگاه قران

4-مدیریت ازدیدگاه قران

5-حکومت ازدیدگاه قران

6- ولایت فقیه درقران

7-ویژگی های انبیاء درقران

8-امامت ازدیدگاه قران

9-اهلبیت (ع)درقران

10-اخلاق اجتماعی ازدیدگاه قران

11-بهداشت روانی ازدیدگاه قران

12-مبارزه حق وباطل ازدیدگاه قران

13-آزادی ازدیدگاه قران

14-انسان کامل ازدیدگاه قران وعرفان

15-عرفان وقران

16- عقل ازدیگاه قران

17-برزخ ازدیدگاه قران

18-سرنوشت انسان درمعادبراساس ایات قران

19-انسان ازدیدگاه قرآن

20-شیطان وتاثیرگذاری آن درزندگی انسان ها

21-علل انحطاط جامعه بشری ازدیدگاه قرآن

22-کارکرد اشرافیت درجوامع بشری (ملاء ومترفین ) ازدیدگاه قران

 

 (انقلاب اسلامی)

1- آینده جهان ازدیدگاه امام راحل ره(صحیفه نور ،وصیتنامه)

2-  روشنفکری، خطراتی که انقلاب راتهدیدمیکند، دانشگاه ، نحوه برخوردباقدرتهای بزرگ دراندیشه ها ی امام راحل (صحیفه نور،وصیتنامه)

3- بررسی تئوری هایی که درتحلیل علل وقوع انقلاب هاارائه شده

4-فراماسونری درایران 

5-تاریخچه صهیونیسم

6-جریان روشنفکری درایران ازآغاز تاکنون

7-روابط ایران وامریکا دردوران حکومت پهلوی دوم    

8-بررسی ایدئولوژی انقلاب

9-ولایت فقیه ازدیدگاه امام خمینی (صحیفه نور)

10-اقتصاد ایران درحد فاصل سالهای 32تا56

11-روابط ایران وانگلیس دردوران سلطنت پهلوی ها

12-گزارشی ازحوادث بعدازپیروزی انقلاب فرانسه

13-نقد وبررسی جنبش دانشجوئی دردوران قبل وپس از انقلاب

14-روابط ایران وغرب بعد ازپیروزی انقلاب

15-بررسی اشغال سفارت امریکا درایران

16-مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی آمریکا یا فرانسه

17-معرفی کتاب خدمت وخیانت روشنفکری وغربزدگی جلال آل احمد

18- بررسی عملکرد وکارنامه جمهوری اسلامی

19- هشت سا ل دفاع مقدس

20-جایگاه دین دردنیای امروز

21-فدائیان اسلام ونواب صفوی

22-سید حسن مدرس

23-نهضت جنگل

23-شیخ فضل ا..نوری

24-ابوالقاسم کاشانی

25-نقدوبررسی اندشه ها وعملکرد اصول گرایان

26-نقدوبرسی اندیشه ها وعملکرد اصلاح طلبان دردوران خاتمی

27-نقدوبررسی افکار وعملکرد نهضت آزادی ودولت موقت

28-برخورد امام راحل با جبهه ملی دربعد ازانقلاب

29-سازگاری دمکراسی ودین

30-انقلاب اسلامی وفلسطین

31-اسیب شناسی انقلاب اسلامی

32-نقد وبررسی عملکردجریان اصلاحات درکشور

33-مبانی دشمن شناسی امام خمینی (صحیفه نور)

٣۴ -جنگ نرم چراوچگونه؟

٣۵ -انقلابهای مخملی

٣۶-تحلیل حوادث بعد ازاتخابات ایران در٨٨

٣٧-اقدامات رضاخان برای رسیدن به قدرت ازسال١٣٠٠تا١٣٠۴

مبارزات روحانیون دردوران حکومت رضاخان

٣٩-تاثیرانقلاب اسلامی درجنبشهای اخیرمنطقه  

۴٠-شرح حال شاپورریپورترونقش اودرکودتای 28مرداد

۴١-دلایل اختلاف کاشانی ومصدق درنهضت نفت

۴٢-دکترمصدق ازظهورتاسقوط

۴٣-تلخیص کتاب تشیع ومشروطیت درایران تالیف عبدالهادی    حائری ،انتنشارات امیر کبیر          

44 -تلخیص کتاب شیخ فضل الله ومشروطیت تالیف مهدی انصاری انتشارات امیرکبیر

45-نقش کشورهای غربی درحوادث بعدازانتخابات88

46- بصیرت یابی بصیرتی خواص درتاریخ وحوادث اخیر

47-ولایت فقیه درقران کریم

48-پیشینه تاریخی ولایت فقیه درآراء فقها

49-شرح حال واندیشه های رهبراستقلال پاکستان محمد علی جناح

50-اندیشه های اقبال لاهوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع بعدی راشمامعرفی کنید.

(تاریخ تحلیلی صدراسلام)و(تاریخ امامت) 

1-گزارشی ازتمدن درخشان اسلامی

2-تاثیر تمدن اسلامی درپدیدآمدن دوره رنسانس دراروپا

3-جنگهای صلیبی

4-علل رکود وعقب ماندگی مسلمانان

5-حمله مغول

6-امپراطوری عثمانی وفروپاشی آن

7-جاهلیت مدرن

8-حضرت زهراء(ع)

9-گزارشی اززندگانی ومبارزات سیاسی وفرهنگی هرکدام از ائمه(ع)به انتخاب خود

10-چالش های حکومت امام علی (ع)

11-فتنه انگیزی یهود درزمان پیامبر(ص)

12-گزارشی ازتاریخچه وعقاید وهابیت

13-فلسفه تاریخ ازدیدگاه اسلام

14-تاریخ از دیدگاه قران

15-زن درعصرجاهلیت واسلام

16-مقایسه جایگاه ومقام زن دراسلام وغرب

17-نقش وعملکرد منافقین درعصرپیامبر(ص)

18-اصول وروش حکومتداری امام علی(ع)

19-دلایل تفاوت درروش مبارزات امام حسن وامام حسین(ع)

20-علل شکست وپیروزی دولتها ازدیدگاه نهج البلاغه

21-فتنه ازدیدگاه قران ونهج البلاغه

22-اسلام وجهانی شدن

23-جریان نفاق ازدیدگاه قران کریم

24-علی (ع)و وحدت

25-پیامبر درنهج البلاغه

26-علی ازدیدگاه علی درنهج البلاغه

27-وجوه مظلومیت امام علی (ع)درزمان خود

28-مدرنیته ازدیدگاه اسلام

٢٩-مسیحیت یک دین تاریخی

٢٩-١-تاریخ پیدایش عقایدی مثل تثلیث ، عیسی خدایی،عدم نیاز به شریعت درمسیحیت-نسبت اناجیل موجود بامسیح ودلیل تعدد آنها-

نظریه عصمت پاپ -تفتیش عقاید دردوران قرون وسطی-مطالعه تاثیر عملکرد مسیحیت درپیدایش مکاتبی مثل :مارکسیسم،نازیسم ،فاشیسم،سکولاریسم ..دراروپا(منابع:سایت تاریخ تمدن ویل دورانت ،تاریخ مسیحیت..)

٣٠-سرگذشت یاران امام حسین (ع)درکربلا

31-تاریخ علوم درمیان مسلمانان(ریاضیات ،مهندس،شیمی،نجوم،.....)

32-امام سجادع،صحیفه سجادیه

33-اما م صادق ع

34-امام رضاع

 

 اندیشه اسلامی1

1- اهمیت خود شناسی

2- از خود بیگانگی

3- بحران هویت

4- نقش عقل در اسلام

5- نقد مبانی مدرنیته

6- اخلاق در دنیای کنونی

7- نقد علم گرایی(علوم تجربی تنها راه شناخت معتبر حقیقت است)

8- دین و بهداشت روانی

9- حقیقت انسان چیست، آیا انسان روح دارد؟

10- برهان پذیری اثبات وجود خداوند

11- آسیب شناسی ایمان (خطراتی که ایمان را تهدید می کند)

12- خدا و علم (راهی از علم بسوی خدا)

13- فلسفه چیست و چه نیازی به فلسفه داریم؟

14- اشاعره کیستند و چه عقایدی دارند؟

15- اهل حدیث کیستند واندیشه های آنان؟

 16-عدم منافات توحید درعبادت با توسل به انبیاء وائمه وزیارت قبر انان

17-چراباید قوانین حاکم برزندگی انسان ها ازطرف خداوند نازل شود

18-تحلیل شرورباتوجه به کتاب عدل الهی اقای مطهری

19-نقش نماز دربهداشت روحی روانی انسان

20-نقش نماز دراصلاح فرهنگ عمومی

21-نماز وعرفان

22-حالات انسان درموقع احتضاربراسا ایات وروایات

23-سرنوشت انسان درفاصله مرگ تا قیامت(عالم برزخ)

24-سرنوشت انسان درقیامت

  ادامه دارد

 (اندیشه2) 

 1-بررسی نیازبیشتربشرامروزبه معنویت درجهان معاصر 

2-تبیین ضرورت دین درزندگی بشر

3-بررسی رابطه دین وعدالت

4- دین وسیاست

5- دین وزندگی

6- دین وآزادی

7-مشکلات جوانان دردنیای کنونی وایران

8-مبانی دینی ولایت فقیه

9-بررسی رابطه ولایت فقیه  ودمکراسی

10-رابطه علم ودین

11-بررسی حجاب دراسلام

12-نقدلیبرالیسم

13-بررسی مسیحیت

14-ناتوی فرهنگی

15-حوادث قبل ازظهورامام زمان (ع)

16-معرفی کتاب (خورشید مغرب تالیف محمدرضاحکیمی )دریک مقاله

17-جهان درعصر ظهور

18-ظهور منجی موعود درادیان الهی

19-آرماگدون

20-باید ونبایدهای جوان مسلمان درعصرغیبت

21-فمنیسم ودیدگاه اسلام