همراه با خورشید

این وبلاگ امکانی برای همراهی و همدلی با دانشجویان است

تحریف کودتای 28 مرداد
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٦
 

دراین که کودتای28 مردادتوسط آمریکائیها وانگلیسی ها درقالب طرحی تحت عنوان عملیات آژاکس باهمکاری رژیم پهلوی واعضای خاندان سلطنت وافسران ارتش وتعدادی دیگردرایران انجام شد وبمدت 25 سال دیگر طوق استعمار رابرگردن ایرانی محکم کرد وداراییها ازجمله نفت راتا ربع قرن به خوان یغما بردشکی نیست ولی نمی توان نقش مصدق ویارانش رادرپیروزی آسان وسهل الوصول کودتا نادیده گرفت گویی عملا دولت مصدق خودش هم بنوعی می خواست از معرکه مبارزه ونهضت با حفظ ظاهر قهرمانی بگریزدودرواقع عزم واراده ایستادگی نداشت ولذا کودتای 28 مرداد براحتی به پیروزی رسید وبزرگترین فاجعه ملی برای ایرانی ها اتفاق افتادوانهایی که متعصبانه ازمصدق حمایت می کنند واخیرا به استناد اسناد منتشرشده توسط وزارت خارجه امریکا آقای کاشانی راحامی وتایید کننده کودتا معرفی می کنند بایست به این دلایل وشواهدپاسخ بدهندازجمله  محتوای نامه اقای کاشانی به مصدق درمورخه 32/5/27درچه موردی بود که مصدق به ان جواب سربالا دادکه: من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم یعنی به شما مربوط نیست واین پاسخ قرینه است که اقای کاشانی  خطر کودتا راگوشزد وامادگی خود رابرای همکاری درمقابل کودتاچیان ابراز میدارد وهمانطورکه اقای کاشانی درطول مخالفت بامصدق قبل ازکودتا اظهار میداشت که مصدق عوامفریب است ومیخواهداز صحنه بگریزد مصدق درپاسخ نامه  امادگی کاشانی برای همکاری برای مقابله با کودتا رارد می کندومی گوید من متکی به پشیبانی ملت هستم خوب چرامصدق ازاین پشتیبانی ملت برای مقابله با کودتا استفاده نکرد ازطرق مختلف مثلا ازطریق رادیو ازصبح 28مردادمردم رابرای دفاع ازنهضت فرانخوانداین حداقل وساده ترین کاری بود که میشد انجام داد وقطعا کودتا درصورت اطلاع مردم به این راحتی پیروز نمی شدوگویا رادیودرطول انجام کودتا مشغول برنامه های عادی بود!اگر مصدق واقعا اهل مبارزه وایستادگی بودچرادست به مقاومت مخفی نزد وسه روز بعد از28مرداددرمقابل کاخ افسران خود راتسلیم زاهدی کرد!البته این تسلیم طلبی یکسال قبل ازکودتا هم اتفاق افتادبه بهانه مخالفت شاه باوزارت دفاع ایشان قهر کردونهضت رادرمقابل رژیم تنها گذاشت وبدون هماهنگی باکاشانی وسایر رهبران نهضت به راحتی استعفادادواین مردم بودندکه درسی ان تیر سال31به دعوت کاشانی به خیابان ها ریختندوباتقدیم  شهدای زیاددرمقابل تانک های قوام ایستادند وبه شهادت رسیدندومصدق رادوباره سرکاراوردندکسی اینگونه بامخالفت شاه با یک وزارتخانه براحتی نهضت رارها میکند آیا درمقابل کودتایی که امریکا وانگلیس انرا مستقیما مدیریت میکنند خواهدایستاد فتاملوا یا اولی الابصار